Algemene Voorwaarden Fotografie

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Miseta.

2. Bij het afnemen van producten en diensten ga je automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heb je tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kun je dat enkel schriftelijk en voorafgaand kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Miseta worden aangepast.

 

2. Fotoreportages

1. Je kiest voor Miseta omdat de stijl van deze fotograaf je aanspreekt, de fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.

2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie in de foto’s gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan jou te tonen. Je kan geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.

3. Zorg dat de te fotograferen hond klaar staat als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone modellen. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op honden die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

4. Binnen 5 werkdagen na de reportage zullen de foto’s op naar je email worden verstuurd, waar je de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit je kunt kiezen om na te bestellen. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bedoeld om je uiteindelijke nabewerkte foto's  uit te kunnen kiezen, en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

5. Mocht de klant de hond tijdens de fotoshoot slaan, schoppen of hulpmiddelen gebruiken als schockbanden en wurgkettingen dan is de Miseta in haar recht om de fotoshoot te beëindigen. De klant hoeft Miseta tevens nooit meer om een nieuwe fotoshoot te vragen in de toekomst.

 

3. Boekingen

1. Een fotoreportage boeken kan: per email, contact formulier op de website en per post.

3. Offertes zijn volledig vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De fotograaf heeft het recht tot 3 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding het aanbod te herroepen.

4. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

5. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage dient voor aanvang van de reportage te worden voldaan. Dit kan alleen vooraf per overschrijving. Is de reportage niet volledig betaald voor aanvang van de reportage, dan heeft Miseta het recht de afspraak te annuleren. 

6. Het boeken van een fotoreportage is niet verblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is annuleren niet meer mogelijk. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, om welke reden dan ook, brengt Miseta €30 van het overeengekomen bedrag in rekening als vergoeding voor reeds gemaakte kosten.

7. De reportage en de foto’s zijn voor jou persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

4. Betalingen & leveringen

1. Je ontvangt na het plaatsen van de bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.

2. De betalingstermijn van de factuur is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien je het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan hebt binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5 euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt je in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor jouw rekening.

3. De foto's zullen binnen 7 dagen na de fotoshoot worden geleverd via de email als de volledige betaling van het factuur is voldaan. 

 

5. Klachten

1. Klachten over opdrachten en leveringen dienen binnen 5 werkdagen na levering aan Miseta te worden gemeld. Miseta heeft het recht om binnen redelijke termijn het afgekeurde werk opnieuw te leveren of te herstellen.

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. 

 

6. Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

2. Je bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor jezelf en jouw eigendommen. Schade aan jezelf, jouw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

3. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor je eigen risico.

4. Aansprakelijkheid van Miseta is slechts beperkt tot de hoogte van het factuur bedrag, of wanneer er sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder deze verzekering daadwerkelijk gedekte/uitgekeerde bedrag.

 

7. Retour & herroeping

1. Gepersonaliseerde producten/diensten kunnen vanwege hun aard niet retour genomen worden. Ruilen is bij deze producten ook niet mogelijk.

 

8. Auteursrechten & Publicaties

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Miseta. Indien je foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met de fotograaf op.

2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. Je koopt een digitale foto, niet de rechten op de foto. Indien je een foto wil gebruiken of publiceren, moet je hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf. Je mag aangeschafte digitale foto’s wel op je persoonlijke sociaal media profiel plaatsen (naamsvermelding is verplicht, maximaal formaat 1200px langste zijde)

3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (Licentie), deze moet je op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.

4. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

5. Het is niet toegestaan foto’s te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miseta. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor eigen gebruik en niet voor publicatie.

6. Als houder van het auteursrecht mag Miseta de gemaakte foto’s, te allen tijde gebruiken om de portfolio uit te breiden of te gebruiken op de website. De fotograaf is niet verplicht dit te melden.

7. Geen enkel gebruik van foto’s op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang je enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan.

8. Ieder gebruik van een foto dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van €50 euro.

© Copyright 2004-2019 Deze Algemene voorwaarden zijn onder licentie afkomstig van F.D. Puijman - Hoofddorp
Ook op deze zorgvuldig geschreven Algemene Voorwaarden rust auteursrecht.
Wil je deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk overnemen? Dat kan voor slechts 25,- euro (excl. Btw)
via: https://www.hypofocus.art/product/fotografie-algemene-voorwaarden/

Privacyverklaring 

Miseta Hondengedrag & Fotografie gevestigd aan Twiskelaan 29, 1566ta Assendelft is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Miseta Hondengedrag en Fotografie www.miseta.nl Twiskelaan 29, 1566ta Assendelft 06-48940862 info@miseta.nl 
Tamara Drenth is de Functionaris Gegevensbescherming van Miseta, Zij is te bereiken via info@miseta.nl

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Miseta verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@miseta.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Miseta verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Miseta verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Miseta neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Miseta bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je persoonsgegevens voor 7 jaar voor administratieve redenen.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Miseta verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Miseta gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miseta en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@miseta.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Miseta wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Miseta neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@miseta.nl . Miseta heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.